Bošilecký poklad

V roce 2013 došlo při rekonstrukci kostela sv. Martina v Bošilci k nálezu mincovního pokladu z období třicetileté války. V průběhu záchranného archeologického výzkumu byly v interiéru kostela odkryty i jednotlivé hroby s nálezy samostatných mincí a drobných osobních šperků, většinou v podobě raně novověkých devocionálií (křížky, medailonky). Zajímavým nálezem byl i zbytek cihlové zdobené dlažby s reliéfem pětilisté a šestilisté růže, datovaný mincemi do 15. století. Většina těchto předmětů, včetně ukázek zdobené dlažby, bude poprvé vystavena společně se 765 stříbrnými mincemi z nalezeného pokladu v Jihočeském muzeu.

Mincovní depot byl v bošileckém kostele ukryt někdy v druhé polovině 30. let 17. století – nejmladšími mincemi jsou pražské groše Ferdinanda II. z roku 1636. Vzhledem k tomu, že většinu mincí tvoří domácí oběživo, depot ukryl nejspíše bošilecký farář nebo kostelník. Poklad nepředstavuje velkou kupní sílu, přestože jde o velké množství stříbrných mincí – při přepočtu zhruba o 30 tolarů, za které bylo možné si v té době pořídit 45 – 90 ovcí, ale již ne například koně nebo dům ve městě. Nález tedy nepředstavoval žádný ohromující majetek, ale pro venkovského člověka znamenal slušné bohatství, které bylo možné si nastřádat. Mince byly uložené velmi pečlivě v malé keramické nádobě zakryté pokličkou. V depotu se nalezl například i groš s chybným letopočtem 1952 a řada cizích mincí, v jednom případě i cínové falzum.

Všechny tyto podrobnosti naleznete podrobně zpracované v nové knize o pokladu, na jejímž slavnostním křtu budou přítomni i jednotliví autoři, kteří pohovoří o nálezu a zpracování pokladu. Publikace obsahuje podrobné zpracování nálezu a katalog mincí. Mince byly po odkrytí převezeny k prvotnímu zpracování do Jihočeského muzea na konzervátorské pracoviště. Na dalším zpracování se podílela Jihočeská univerzita prostřednictvím Archeologického ústavu, Entomologického ústavu, Laboratoří archeobotaniky a paleoekologie, dále Státní okresní archiv v Českých Budějovicích a Státní oblastní archiv v Třeboni. Mince určil emeritní numismatik Jihočeského muzea PhDr. Jiří Chvojka. Knihu bude možné zakoupit v recepci Jihočeského muzea.

Autor:
Vydáno: