Závazné podmínky webu Veverušák.cz

Web není dokončený?Jelikož web není dokončený, některé z niže uvedených podmínek jsou nadčasové a přidružená funkčnost bude v budoucnosti přidána.

Pravidla jsou platná od 1. 8. 2013.

 1. Provozovatelem domény veverusak.cz jsou fyzické osoby (dále jako provozovatel).
 2. Provozovatel poskytuje možnost bezplatné registrace. Provozovatel může požadovat vyplnění emailové adresy, případně její ověření. Pro potřeby zaslání výher může provozovatel nebo jím pověřená osoba v průběhu času požadovat jméno a doručovací adresu uživatele.
 3. Dále si provozovatel vyhrazuje právo kdykoli zrušit nebo zablokovat účet uživatele, neumožnit přístup na doménu veverusak.cz, případně jen do částí služeb vyžadující registraci. Platí i pro domény nižších řádů odvozené z veverusak.cz. O této skutečnosti nemusí být uživatel předem informován.
 4. Uživatel je povinen pro registraci sdělovat údaje pravdivě a úplně.
 5. Poskytnutím údajů k registraci uživatel souhlasí s tím, aby provozovatel ve smyslu § 4 písm. e) zákona č. 101/2000 Sb., údaje zpracovával, a to za účelem jejich interního využití, jakož i pro marketingové účely.
 6. Návštěvník Veverušáka se zavazuje při návštěvě stránek veverusak.cz dodržovat všeobecná pravidla slušnosti, platné zákony ČR a veškeré podmínky uvedeny níže a to pod hrozbou uvedenou v bodě 3.
  1. Pravidla, která je třeba na Veverušákovi dodržovat:
   1. Uživatel je povinen dodržovat pravidla slušného chování. Nepřípustné chování je například používání vulgárních slov, napadání ostatních uživatelů, zasílání nevhodných vzkazů a zakládání nevhodných nástěnek, vkládání nevhodných obrázků a podobně.
   2. Je třeba respektovat ostatní uživatele a chovat se k nim slušně a přátelsky.
  2. Kdo dohlíží na dodržování pravidel:
   1. Na dodržování pravidel dohlíží provozovatel a jím určené osoby.
   2. Uživatel, který zaznamená porušení pravidel je povinen toto nahlásit redakci. Je vždy nutné popsat o jaké porušení se jedná a také přezdívku uživatele, který pravidla porušuje. Daný prohřešek se vždy prověří a pokud vše bude pravda, bude se postupováno dle bodu 6. Pokud se zjistí, že bylo obvinění nepravdivé, bude stejným způsobem postupováno proti oznamovateli celého problému.
 7. Provozovatel a jím pověřené osoby, nenesou zodpovědnost za činnost svých uživatelů, ani za libovolný obsah nahraný uživateli, i přesto je namátkou kontrolován.
 8. Souhlas se stanovenými pravidly se potvrzuje při registraci uživatele a to zaškrtnutím pole „Četl(a) jsem podmínky a tímto s nimi souhlasím.“. Provozovatel si vyhrazuje právo pravidla zde uvedená včetně pravidel zde odkazovaných měnit a to bez předchozího upozornění uživatele. Tyto pravidla i případné změny jsou pro návštěvníky veverusak.cz závazné a to okamžikem jejich zveřejnění.
 9. Úprava podmínek soutěží.
  1. Provozovatel si vyhrazuje právo na změnu data ukončení soutěže a to jak prodloužením, tak zkrácením platnosti.
  2. Pokud není u soutěže uvedeno jinak, výherce vybírá redakce pověřená provozovatelem.
  3. Příspěvek se na webových stránkách může objevit se zpožděním a to i po ukončení soutěže. O zařazení však rozhoduje datum a čas přijetí příspěvku a splnění pravidel.
  4. Provozovatel si vyhrazuje následující práva:
   1. Pozměnit zasílané textové i obrazové příspěvky, zejména provedení korektury textů a přizpůsobení rozlišení obrazových materiálů s případným ořezem pro daný účel.
   2. Neuveřejnit příspěvek i když je do soutěže zařazen.
   3. Nezařadit příspěvek do soutěže.
   4. Vybrat jiného vítěze, pokud výherce nezaslal poštovní adresu pro zaslání výhry (jeli třeba) a na výzvu o doplnění nereaguje déle, než 3 dny od zaslání výzvy, nejdříve však v den ukončení soutěže.
   5. Nepřijímat a nereagovat na příspěvky od uživatelů dle elektronické či poštovní adresy, kteří opakovaně porušují pravidla soutěží i přes upozornění na takové jednání.
   6. Odložit zaslání výhry do doby, než se provozovateli nastřádá větší množství zásilek pro hromadné podání, zpravidla jednou za 2–3 měsíce.
  5. Zaslaný příspěvek musí být Vaším autorským dílem, nebo autorským dílem Vašich dětí. Příspěvky, u kterých je důvodné podezření, že tento bod nesplňují nebudou zařazeny. Příspěvky, u kterých bylo potvrzeno přijetí do soutěže a následně se zjistí, že nejsou Vaším autorským dílem, nebo autorským dílem Vašich dětí, budou taktéž ze soutěže bez náhrady vyřazeny.
  6. Zaslaný příspěvek musí být doposud nepublikovaný u kterékoliv jiné soutěže na těchto webových stránkách.

Ochrana osobních údajů

Při registraci uživatele jsou povinné údaje: uživatelské jméno (přezdívka), emailová adresa, heslo a kontrolní otázka + odpověď. Tyto údaje slouží pro opětovné přihlášení do svého účtu a k obnově hesla při jeho zapomenutí. Zbylé údaje jsou dobrovolné.

Naše společnost postupuje při zpracování osobních údajů v souladu se zákonem 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ev. zákonem č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích, zákonem č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, ve znění pozdějších předpisů a dalšími právními předpisy.

Cookie jsou malé soubory, které se ukládají do tohoto počítače. Díky nim můžeme používat detailní statistiky návštěvnosti a nebo Ti umožnit používat třeba Facebook „Like“ tlačítka. Evropská unie požaduje udělení aktivního souhlasu s ukládáním takových souborů a možnost takový souhlas vzít zpět. Proto jsme pro Tebe připravili nastavení, do kterého se dostaneš na konci každé stránky.

Další informace o ukládání cookie společnosti Google a Facebook.

Závěrem

Veškerá pravidla a podmínky na této straně nabývají účinnosti dnem jejich vyhlášení, přičemž každý uživatel či účastník některé z našich soutěží vyjadřuje svůj souhlas s těmito pravidly registrací, přihlášením či účastí v soutěži.

Poslední změna proběhla 1. května 2017.

Seznam změn